Zpider eShop
Søk

Siden 1995 har H.M. Albretsen Verktøysikring AS vært leverandør av verktøy
og utstyr primært for arbeid i høyden, og i senere tid også spesialverktøy
for bruk i Ex-soner og sterile miljøer.

Vi holder til i Brevik som er en liten forstadsby på veien inn mot Porsgrunn sentrum i Telemark fylke. Her blir de fleste av våre produkter i forbindelse med verktøysikring produsert og videre distribuert til våre kunder i Norge. Vi eksporterer også til nære og fjerne destinasjoner rundt om i verden. Vi har i over tyve år vært i tett dialog med våre primærkunder og fagorganisasjoner i norsk olje- og gassindustri. På bakgrunn av dette har vi kunnet utvikle metoder for fallsikring av verktøy og utstyr som i stor grad imøtekommer kundenes ønsker, og som samtidig harmoniserer med håndboken «Beste Praksis». Håndboken er utgitt av den velkjente fagorganisasjon «Samarbeid For Sikkerhet» (SFS).

Krav til produktene
Verktøysikring er definert som sikkerhetsutstyr, og det foreligger visse lovpålagte krav i forskrifter som man som produsent og leverandør plikter å følge. Samtidig stiller også våre kunder store krav til oss om forventet produktkvalitet, leveringsdyktighet, og vår evne til å
opprettholde god kvalitet i alle ledd til enhver tid.

Dette betyr derfor at:

 • Våre produkter er forskriftsmessig merket med sporbarhetsinforma-
 • sjon og belastningsgrenser.
 • Produktene har hvert sitt unike testsertifikat som verifiserer produkt-
 • data, dokumentert test, og tillat belastninger ved bruk.
 • En akkrediterte testmetode benyttes for å kvalitetssikre de produktene vi selv tilvirker.
 • Vi er underlagt periodisk produksjonskontroll som blir utført av et akkreditert selskap for å kvalitetssikre våre produksjons- og kontrollrutiner.
 • Alt som blir tilvirket av oss er dokumentert frigitt ved avsluttende kvalitetskontroll.

Vi produserer og leverer derfor iht. retningslinjene og kravene i:

 • FOR-2011-12-06-1359 (Produsentforskriften)
 • FOR-2011-12-06-1357 (Forskrift om utførelse av arbeid)
 • Beste praksis håndboken (siste versjon utgitt av fagorganisasjonen SFS)
 • ISO9001:2015

Kvalitetssikring

Vårt fokus er at våre produkter og vår leveringsdyktighet skal bære preg av et høy på kvalitet i alle ledd. Dette oppnår vi ved vårt kontinuerlige arbeid med å gjennomføre interne revisjoner av alle prosesser hos oss, samt at vi idag innehar ansatte med høy fagkompetanse innenfor fallsikring av verktøy og utstyr.

Vårt kvalitetsledelsessystem definerer hvem vi er og hva vi ønsker å oppnå. Vårt system tar for seg alle ledd i bedriften og tilfredsstiller kravene i ISO9001:2015. Vårt kvalitetsledelsessystem er sertifisert av DNV-GL og gjennomgår årlig periodisk revisjon.

Henrik Albretsen

DAGLIG LEDER
Mobil: +47 95 83 49 00
henrik.albretsen@verktoysikring.no

Henrik Albretsen

DAGLIG LEDER
Mobil: +47 95 83 49 00
henrik.albretsen@verktoysikring.no

Henrik Albretsen

DAGLIG LEDER
Mobil: +47 95 83 49 00
henrik.albretsen@verktoysikring.no